Nyitvatartás: hétfő-csütörtök: 7:30-16:15, péntek: 7:30-15:00

GPS: 47.4283707, 18.9639006

Küldjön üzenetet!

Telephely: Törökbálint hrsz. 0152/12.

Tel.: +36 23 430-561

E-mail: isoglobe@isoglobe.hu

Általános Szerződési Feltételek

Általános

Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek az Isoglobe Hungary Kft.-nek – továbbiakban Eladó vagy Isoglobe – valamennyi ajánlatára, eladására és szállítására vonatkoznak, kivéve, ha az Eladó írásban engedélyezi a feltételektől való eltérést. A Vevő bármely általános szerződési és fizetési feltétele csak akkor alkalmazható, ha az nem tér el az Eladó Általános Szerződési Feltételeitől. Ezen túlmenően a Vevő bármely általános feltétele csak akkor vehető figyelembe, ha az Eladó e feltételeket írásban kifejezetten elfogadta. Szóbeli, telefonon, vagy e-mail útján közölt megrendelések, vagy ily módon létrehozott megállapodások az Eladóra nem kötelezőek, amíg ezen megrendelések, valamint megállapodások írásban való visszaigazolása meg nem történt. A jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó és a Vevő között létrejött szerződések elválaszthatatlan részét képezik.

Ajánlatok és árak

Az Eladó ajánlatai nem kötelező erejű ajánlatok, amennyiben azok kötelező jellege nincs külön feltüntetve. Az Eladó ajánlata mindig írásban (levélben, telefaxon vagy e-mailen elküldve) kerül rögzítésre, és 30 napig érvényes.

Az ajánlattól eltérő visszaigazolás esetén az adásvételi szerződés csak akkor jön érvényesen létre, ha a Vevő visszaigazolását az Eladó írásban elfogadja.

Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó bármely árajánlata – hacsak a felek írásban másként meg nem állapodnak – nem terjed ki annak vizsgálatára, hogy az adott áru az adott helyszínen, épületen vagy projekten milyen mértékben és hogyan építhető be, nem terjed ki a beépítés vonatkozásában esetlegesen felmerülő jogszabályi előírásoknak történő megfelelésre. A megrendelt áru konkrét helyszínen és körülmények között való alkalmazhatósága a Vevő kockázata.

Megrendelés

Az Eladó kizárólag a Vevő, megrendelésre jogosult munkatársától beérkező, írásban leadott megrendeléseket tud elfogadni (e-mail-ben, vagy Eladó megrendelőlapján). A megrendelés akkor érvényes, ha az alábbi adatokat tartalmazza:

  • Vevő neve, címe és/vagy vevő azonosító kódja
  • Megrendelés kiállításának dátuma
  • Megrendelt termékek és szolgáltatások megnevezése, kódja és mennyisége
  • Fuvarozási cím (amennyiben szállítást igényel)
  • Általános feltételektől eltérő fuvarozási cím
  • Általános feltételektől eltérő fuvarozási időpont, fuvarozási mód (több lerakós fuvarozás)
  • Általános feltételektől eltérő kedvezményre való hivatkozás (projekt kód, akciós kód, stb.) Amennyiben az Eladó ajánlatában speciális Vevőlap, hivatkozási kód stb. használata szerepel, akkor a Vevőnek ezeket használnia kell, vagy egyértelműen hivatkoznia kell rá. Ennek hiányában az Eladót semmilyen kötelezettség nem terheli, a Vevő utólag ezekre nem hivatkozhat.

Az Eladó nem felelős azoknak a megrendeléseknek a teljesítéséért, amelyek nem, vagy késve érkeztek meg. Továbbá az Eladó nem felelős az olvashatatlanul, hiányosan vagy félreérthetően kitöltött megrendelések hibás kiszolgálásából adódó károkért. Kézzel írt megrendelések téves feldolgozásából eredő problémákért a Vevő kizárólagosan felelős, beleértve az Eladó költségeinek megtérítését is!

Megrendelések visszaigazolása

A Vevő rendelései csak azok írásban történő visszaigazolását követően kötelezik az Eladót. A visszaigazolás történhet levélben, vagy e-mailben. Az Eladó nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a megrendelés-visszaigazolás a Vevőnek felróható okból nem kézbesíthető.

A megrendelt és leszállított termékeket az Eladó nem vásárolja vissza. A megrendelés lemondásából származó költségek a Vevőt terhelik. A nem az Eladó által gyártott (és az Eladó által már megrendelt) termékek esetében a megrendelés lemondása után az Eladó jogosult ebből eredő teljes kárát érvényesíteni, a megrendelt egyedi terméket leszállítani és számlázni. Az Eladó a lemondott megrendelési érték 20%-át jogosult azonnal kiszámlázni, a fennmaradó 80%-ot 90 napon belül a tényleges kár mértékének megfelelően jogosult számlába állítani. Egyedi, raktáron nem lévő speciális termékekre Eladó 50% előleget számol fel.

A Vevőnek lehetősége van arra, hogy a megküldött rendelés-visszaigazolás helyességét annak kézhezvétele után azonnal ellenőrizze. A Vevő jogosult az Eladó rendelés-visszaigazolásával kapcsolatos esetleges észrevételét azonnal szóban megtenni, majd írásban is megerősíteni. Amennyiben a rendelés visszaigazolás kiállítása az Eladónak felróható okból történt hibásan, az Eladó köteles a hibát kijavítani és a teljesítést annak megfelelően elvégezni, illetve az ebből eredő károkért helytállni. Amennyiben a rendelés-visszaigazolás kiállítása a Vevőnek felróható okból történt hibásan, akkor az ebből eredő minden anyagi következményt a Vevő köteles viselni.

Szállítási és fizetési feltételek

Az árak számlába állítása a megrendelés visszaigazolás alapján történik. Ugyanez érvényes az esetleges felárakra is. Abban az esetben, ha az Eladó az áru átadásán vagy az áru értékesítésén túlmenően egyéb szolgáltatást is végez, úgy a szolgáltatások ellenértékének számlába állítása ugyancsak a megrendelés visszaigazolás időpontjában érvényes árak alapján történik.

Az Eladó ajánlatában szereplő árak Törökbálint raktári paritásúak.

Kisértékű kiszállítás, illetve a távolsági határokon túl történő kiszállítás esetén az árufuvarozásért külön díjat számol fel az Eladó.

Eladó kiszállítási díjai megtalálhatók weboldalukon Szállítási díjak menüpont alatt.

A fuvarozási és egyéb szolgáltatások feltételeit az Eladó és a Vevő között létrejött megállapodások alapján jogosult az Eladó meghatározni.

Nettó 10.000 forint alatti vásárlás esetén a fizetési mód készpénz.

Csak a cégünknél forgalmazott termékeket áll módunkban visszavásárolni, eredeti állapotban, 80%-os áron. Visszavétel a vásárlástól tekintve 90 napig lehetséges.

A fizetést az Eladó számlájának kézhezvételét követően az ott feltüntetett fizetési határidőn belül minden levonás nélkül kell hiánytalanul teljesíteni. Eladó nem köteles a számláját Vevőnek ajánlott postai küldeményként megküldeni. Számlareklamáció a számla fizetési határidejének lejárata előtt lehetséges. Helyesbítő számla kiállítása esetén annak fizetési határideje megegyezik az eredeti számla fizetési határidejével, amennyiben a teljesítés az Eladó részéről időben megtörtént, függetlenül a felek között érvényben lévő szerződésben meghatározott fizetési határidő mértékétől. A fizetéssel kapcsolatos mindennemű költség a Vevőt terheli. A Vevő több mint 10 napos fizetési késedelme esetén további vásárlását Eladó korlátozza. Tartozás esetén az Eladó fizetési felszólítást küld Vevő részére egyszeri alkalommal, ennek eredménytelensége esetén az Eladó a követelés érvényesítése érdekében jogi képviselő bevonásával peren kívüli, vagy peres eljárást kezdeményez. A követelés érvényesítésére irányuló eljárás valamennyi költsége a Vevőt terheli.

A fizetési késedelem esetén a Vevő a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő időszak vonatkozásában a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – ha a vételárat idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő éves mértékű késedelmi kamatot köteles Eladónak fizetni. A késedelem a fizetési határidő lejártát követő első naptári napon kezdődik és a teljes összegnek az Eladó bankszámlájára való beérkezéséig tart. A Vevő köteles az Eladó valamennyi jogos követelésének érvényesítésével kapcsolatos költségeket – szolgáltatást – is viselni. A számlázás alapja az áru kiszolgáltatásakor a Vevő vagy megbízottja által aláírt áruátvételt igazoló dokumentum. Ha a Vevő hibájából maradt el az áruátvételt igazoló dokumentum aláírása – de bizonyított az átvétel – a fizetés kötelező.

Eladó a megrendelt készleten lévő termékeket belül megegyezés szerint kiszállítja. Amennyiben az Eladó ettől eltérő, korábbi vagy későbbi időpontban tud szállítani, úgy erről a Vevőt értesíti. Időintervallum megadása esetén az Eladó a megadott időszakba eső tetszőleges munkanapon szállíthat.

Áruátvétel, minőségi garancia

A Vevő köteles a tárolási és felhasználási utasításokat, valamint a szavatossági határidőket betartani, mert ellenkező esetben az Eladónak nem áll módjában az ebből eredő reklamációkat orvosolni.

Mennyiségi kifogás bejelentésére csak az áru átvételekor az Eladó jelenlétében felvett jegyzőkönyv alapján van lehetőség. Ha a teljesítés helye a Vevő telephelye vagy egyéb Szerződési cím, akkor a Vevő vagy megbízottja az áru megérkezésekor haladéktalanul elvégzi a mennyiségi átvételt. Mennyiségi kifogás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni az Eladó képviselőjének jelenlétében. A minőségi átvétel minden esetben a Vevő telephelyén történik. A minőségi átvételt az árunak a Vevő telephelyére történő megérkezését követően azonnal meg kell kezdeni és a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni. Akár mennyiség, akár pedig a minőség tekintetében van a Vevőnek kifogása, úgy azt a vonatkozó bizonyítékok egyidejű csatolásával haladéktalanul köteles az Eladóval írásban közölni. Mind a Vevő mind a Fuvarozó köteles az áruátvétel során felmerülő problémákat a szállítólevélen jól olvasható módon, nyomtatott betűkkel feltüntetni, pontos dátummal ellátni (év, hónap, nap, óra) és aláírni. Ennek elmulasztása esetén az áru átvételekor ismert vagy megismerhető problémákért a Vevőt és / vagy a Fuvarozót terheli a kizárólagos felelősség.

Abban az esetben, ha a Isoglobe Hungary Kft. termékeinek tárolása, fuvarozása és felhasználása során nem a csomagoló anyagokon feltüntetettek vagy a Isoglobe Hungary Kft. aktuálisan érvényes katalógusaiban, vagy egyéb írásbeli felhasználási tájékoztatóiban leírtak szerint járnak el, vagy egyéb szakmai kivitelezési hibák történnek, az Eladó nem tehető felelőssé az ebből eredő károkért és nem terheli garanciális kötelezettség. Esetleges reklamációt írásban az Eladó ügyfélszolgálatánál kell bejelenteni a következő elérhetőségen: titkarsag@isoglobe.hu , +36 23 430-561. Az áru visszaszállításáról az Eladó külön intézkedik, a Vevő nem jogosult önkényesen árut felrakni a fuvarozási szolgáltatást végző teherautóra vagy saját eszközével önkényesen az Eladó telephelyére visszavinni.

Tulajdonjog fenntartás

A leszállított áru tulajdonjoga a számla teljes kiegyenlítéséig az Eladót illeti. Késedelmes fizetés esetén az Eladó jogosult a szerződéstől való elállás hiányában is a tulajdonát képező áru kiszolgáltatását kérni. Abban az esetben, ha a Vevő a fizetési határidő lejárta után a számlát teljes egészében nem egyenlítette ki, de az árut tovább értékesítette vagy feldolgozta, úgy e tovább-értékesítésből vagy feldolgozásból származó követelését köteles a fizetési határidő eltelte után az Eladóra engedményezni. Az engedményezés az Eladó elfogadó nyilatkozatával lesz hatályos. A Vevő az engedményezésről köteles a kötelezettet írásban értesíteni. Az engedményezés nem mentesíti a Vevőt az Eladó olyan kárainak megtérítése alól, amely károk a késedelmes fizetés miatt keletkeztek, és az engedményezés alapján befolyt összeget meghaladják.

Adatkezelés

Az uniós adatvédelmi alaprendelet rendelkezései figyelembe vételre kerülnek, amennyiben az Eladónak a megbízás keretén belül személyes adatokra van szüksége, vagy feldolgozza azokat. Erre vonatkozóan érvényesek az Eladó Adatvédelmi nyilatkozatában foglalt, a jelen ÁSZF részét képező megállapítások.

Vis maior

Természeti katasztrófák, terrorcselekmény, háború, mozgósítás, blokád, export és import tilalom, géptörés, sztrájk és minden olyan, az Eladó részéről elháríthatatlan esemény, amely a szerződés teljesítését lehetetlenné teszik, vagy azt aránytalanul megnehezítik, feljogosítják az Eladót arra, hogy a szerződéstől elálljon vagy pedig a szerződés teljesítését átmeneti időre felfüggessze. Amennyiben a szerződés teljesítése bármilyen vis maior ok miatt hiúsul meg, úgy az Eladót semminemű felelősség nem terheli.

Egyéb rendelkezések

Ha az Eladó elfogadott ajánlata vagy a Vevő visszaigazolt megrendelése és a jelen Általános Szerződési Feltételek között ellentmondás van, úgy elsősorban a jelen Általános Szerződési Feltételek előírásait kell figyelembe venni. A Vevő az adataiban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul bejelenteni az Eladónak. A bejelentés elmaradásából eredő, az Eladónál felmerült összes kárt a Vevő köteles megtéríteni, valamint a saját kárát viselni. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok irányadóak. A felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egymás között kísérlik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a szerződő felek megállapodnak abban, hogy ezen szerződéssel létesített jogviszonyból eredő viták eldöntésében alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve, ha a pertárgy értéke indokolja, a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos hatáskörének és illetékességének.

Az Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az Általános Szerződési Feltételek az Eladó honlapján (www.isoglobe.hu) megtekinthető. Az esetleges változtatások is az Eladó honlapján kerül közzétételre, külön értesítést Eladó a változásokról nem küld. A Vevő kifejezett kötelezettsége a szerződés fennállásának időtartama alatt az aktuális ÁSZF tartalmának nyomon követése.